لطفا شما به اصفهان پکیج نمره بدهید؟

سرعت دقت و مهارت تکنسین عالی بود.
161نفر=74%
----------------------------------------------
سرعت دقت مهارت تکنسین خوب بود
49نفر=22%
----------------------------------------------
سرعت دقت مهارت تکنسین متوسط بود.
5نفر=2%
----------------------------------------------
سرعت دقت و مهارت تکنسین ضعیف بود.
4نفر=2%
----------------------------------------------